NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 4787 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Úvod

 

Vážené dámy a páni,

Euroregión Beskydy je dobrovoľným, nadnárodným združením miest a obcí. Zameranie združenia na spoločné aktivity a harmonizáciu činností je v súlade s jeho úlohami, cieľmi i formami spolupráce - rovnomernými a vyváženými aktivitami v regióne, ktoré budú napomáhať bezpečnostnému, hospodárskemu, ekologickému, sociálnemu, kultúrnemu i vzdelanostnému rozvoju a zblíženiu jeho obyvateľov a inštitúcií v prihraničných oblastiach.

Uskutočnilo sa množstvo podujatí, vypracovalo a realizovalo sa veľa projektov cezhraničnej spolupráce, zasadnutí, konferencií, seminárov, workshopov, výmen odborníkov v jednotlivých oblastiach spoločenského života, zúčastnili sme sa rôznych veľtrhov a výstav, absolvovali sme tlačové besedy - všetko sa to dialo so spoločným menovateľom: nadviazaním partnerstiev pre zachovanie, zveľadenie a využívanie prírodného, historického, kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov, pre vytváranie nových pracovných miest a infraštruktúry, pre aktívnejšiu účasť ľudí na dianí na miestnej i regionálnej úrovni, na budovaní zdravého životného prostredia a čo najvšestrannejšieho spôsobu ich života.

Vážení prítomní, chcem Vás ubezpečiť, že ako primátor Mesta Žilina a zároveň predseda združenia Región Beskydy, budem vo svojej funkcii tvorivo realizovať a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v rôznych oblastiach spoločenského života v mnohorakosti tradícií a súčasnosti.

 

 

                                                              Ing. Igor Choma
                                                              predseda združenia

      

                                                                                                

Aktuality združenia