NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 4633 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Úvod

Ing. Igor Choma- predseda združenia

Vážené dámy a páni,

vyše 800-ročná história mesta Žilina - perly na Váhu, centra Horného Považia s neopakovateľným prírodným bohatstvom, strategickou geografickou polohou, históriou a pamätihodnosťami, kultúrou a tradíciami, ale aj jeho súčasné postavenie významného medzinárodného dopravného a priemyselno-hospodárskeho a bankového centra, existencia rôznorodých spoločensko-politických, kultúrnych, vzdelávacích, informačných, športových i turisticko-relaxačných organizácií a inštitúcií, nám, mestu Žilina, dáva možnosť a poctu sídla slovenskej časti Euroregiónu Beskydy.

Zároveň množstvo múzeí, galérií, špecifická ľudová architektúra a tradície, medzinárodné spoločenské, kultúrne, športové podujatia v regióne, prírodná rôznorodosť, minerálne a termálne pramene, stále sa zlepšujúca sieť ubytovacích, stravovacích a informačných služieb, podľa mňa, zatraktívňujú turistickú destináciu mesta Žilina a okolia aj pre zahraničných návštevníkov.

 Euroregión Beskydy je dobrovoľným, nadnárodným združením miest a obcí. Zameranie združenia na spoločné aktivity a harmonizáciu činností je v súlade s jeho úlohami, cieľmi i formami spolupráce - rovnomernými a vyváženými aktivitami v regióne, ktoré budú napomáhať bezpečnostnému, hospodárskemu, ekologickému, sociálnemu, kultúrnemu i vzdelanostnému rozvoju a zblíženiu jeho obyvateľov a inštitúcií v prihraničných oblastiach.

Uskutočnilo sa množstvo podujatí, vypracovalo a realizovalo sa veľa projektov cezhraničnej spolupráce, zasadnutí, konferencií, seminárov, workshopov, výmen odborníkov v jednotlivých oblastiach spoločenského života, zúčastnili sme sa rôznych veľtrhov a výstav, absolvovali sme tlačové besedy - všetko sa to dialo so spoločným menovateľom: nadviazaním partnerstiev pre zachovanie, zveľadenie a využívanie prírodného, historického, kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov, pre vytváranie nových pracovných miest a infraštruktúry, pre aktívnejšiu účasť ľudí na dianí na miestnej i regionálnej úrovni, na budovaní zdravého životného prostredia a čo najvšestrannejšieho spôsobu ich života.

Vážení prítomní, chcem Vás ubezpečiť, že ako primátor Mesta Žilina a predseda Euroregiónu Beskydy budem v roku 2011 tvorivo realizovať a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v rôznych oblastiach spoločenského života v mnohorakosti tradícií a súčasnosti.

Budem sa snažiť, aby Mesto Žilina a jej okolie, celý región bol dobre fungujúci i perspektívny hospodársky, podnikateľský, investičný, spoločensko-historický a kultúrny mechanizmus, tvorivo využívajúci prírodný a spoločenský potenciál pre zlepšenie kvality života ľudí.

Ďakujem za pozornosť - želajme si zdravie, rodinnú pohodu a šťastie. Rozširujme naše rady, zdravou rivalitou a hmatateľnými výsledkami v činnosti zabezpečme prosperitu a dobré meno Nás všetkých, Slovenska - ako malej Veľkej krajiny - aj v zahraničí!

 

                                                                                                                                                         Ing. Igor Choma
                                                                                                                                                     primátor Mesta Žilina
 

                                                                                                        

Aktuality združenia