NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8701 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Schválenie projektu "Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin"

Vytlačiť
Schválenie projektu "Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin"

 Dňa 21.12.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálenho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo") schválilo projekt "Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin".

Projektová dokumentácia bude v budúcnosti podkladom k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014- 2020 (Interreg Poľsko – Slovensko) prípadne iných operačných programov na stavebné práce súvisiace s vybudovaním chodníka a rekonštrukcie cesty III/2286 Klin.
Predmetom projektovej dokumentácie bude návrh rekonštrukcie jestvujúcej asfaltovej komunikácie, ktorá je v súčasnosti bez obrubníkov a chodníka pre peších. Nová trasa bude upravená tak, aby bolo možné po jednej strane vybudovať chodník zo zámkovej dlažby s podkladovými vrstvami. Nakoľko cesta nie je odvodnená, bude súčasťou projektovej dokumentácie chodníka aj projekt dažďovej kanalizácie umiestnenej v chodníku s napojením dažďových vpustí z tejto cesty. Celková dĺžka rekonštruovanej cesty a vybudovanie chodníka je 2 700 m.
 
Projektová dokumentácia by mala riešiť výstavbu nového chodníka pre peších a rekonštrukciou cesty III. triedy, ktorej súčasťou bude cyklokoridor spolu s dopravným horizontálnym značením. Navrhovaný chodník kopíruje smerovo existujúcu komunikáciu III/2286.
Keďže šírka nového chodníka, vzhľadom na jeho umiestnenie, nemôže mať viac ako 1,5 m, nie je možné  cyklotrasu vybudovať ako súčasť združeného chodníka a preto zámerom je vyznačenie cyklokoridora priamo na ceste III. triede vodorovným dopravným značením.
 

Zároveň vytvorením cyklokoridoru na ceste III. triedy a vybudovaním chodníka pre peších by sa malo zabrániť možnému vzniku kolízie chodec/cyklista a oddelením chodníka od cyklokoridoru by sa mala zvýšiť aj bezpečnosť a obozretnosť nielen cyklistov, ale aj chodcov.
Partneri projektu: Gmina Lipnica Wielka a Žilinský samosprávny kraj

Výška poskytnutej dotácie zo strany ministerstva je 30.515,20 € (slovom: tridsaťtisícpäťstopätnásť eur dvadsať eurocentov).

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf 6 Beskydy Zmluva 2016 KV.pdf
Naspäť